Cenník

Ceny za mediačné a poradenské činnosti vykonávané podľa zákona č. 420/2004 Z.z. a platnej legislatívy SR
                                                                                                                                                      
Mediácia a poradenstvo v súkromnom podnikateľskom sektore
 
nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:
fyzické osoby – podnikatelia                                                                       65 €/hodina
právnické osoby – podnikatelia                                                               130 €/hodina
majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:
od 3 319 € do 6 638 €                                                                                 10% z hodnoty
od 6 639 € do 16 596 €                                                                                 7% z hodnoty   
od 16 597 € do 33 193 €                                                                               5% z hodnoty
od 33 194 € do 66 388 €                                                                               2% z hodnoty
viac ako 66 388 €                                                                                          1% z hodnoty
 
Mediácia a poradenstvo v občianskych sporoch  (susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)
 
nemajetkové občianske spory: 25 €/hodina
majetkové občianske spory: do 1 660 €, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa: 65 €/hodina
viac ako 1 660 €:  100 €/hodina
 
Mediácia a poradenstvo v štátnom sektore   (štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)
 
nemajetkové a pracovnoprávne spory: 33 €/hodina
majetkové spory v štátnom sektore: do 3 319 €, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa:33 €/hodina
od 3 320 € do 6 638 €                                                                                 8 % z hodnoty
od 6 639 € do 16 596 €                                                                               5 % z hodnoty
od 16 597 € do 33 193 €                                                                            3 % z hodnoty
od 33 194 € do 66 388 €                                                                            2 % z hodnoty
viac ako 66 388 €                                                                                        1 % z hodnoty
Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupiny 1 a 3 sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje ½ súčtu sadzieb jednotlivých skupín.
 
Úvodná konzultácia je zdarma.
 
V prípade , že sa účastník rozhodne svoj spor riešiť mediáciou je cena za začatie mediácie stanovená na sumu 45,-€. V tejto cene je preštudovanie prípadu a výzva druhej sporovej strane.
V prípade , že účastník mediácie výzvu prijme, sa cena za mediáciu stanovuje podľa cenníka.
Spísanie mediačnej dohody alebo uzatvorenie mediácie bez dohody je  pre každého účastníka mediácie 15,-€ .
Za vyhotovenie záverečnej správy pri odmietnutí mediácie druhou stranou 15,-€
Za konzultácie, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy za každú začatú hod 30,- € v prípade občianskych sporov a SZČO, pre právnické osoby 50,-€ za hod.
Negociácia / vyjednávanie v prípade občianskych sporov, SZČO aj právnických osôb 50,- €,  v závislosti od povahy sporu.
Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania.
Náhrada výdavkov za telekomunikačné služby – úkon vykonaný mediátrom 3,- €
Cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne.
Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.
Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme – dohoda, zápis alebo prehlásenie v plnej moci - pred začatím mediačného konania. 
 
K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH
 
Cenník je platný pre všetky pobočky Mediačno-konzultačného centra SOVA od 1.1..2012